Zásady ochrany osobních údajů

Vážení,

tímto vám poskytuji informace o tom, že zpracovávám vaše osobní údaje. Osobní údaje získávám a zpracovávám jen v nezbytném rozsahu proto, abych vám mohla nabízet a poskytovat své služby.

Při jejich zpracování dodržuji zejména standardy ochrany osobních údajů podle příslušné platné a účinné právní úpravy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „Nařízení“).

Níže uvádím podstatné informace, které mohou být pro vás důležité. Tyto informace uvádím v souladu s ust. čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení, tj. pro situace, kdy jsou osobní údaje získány přímo od subjektu údajů.

 1. Správcem Vašich osobních údajů je PHDr. Ingrid Suková, CSc., IČ: 69035130, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Anny Rybníčkové 3, 150 04 Praha 5. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne obrátit na email: ingrid2000@volny.cz

 1. Zpracovávám tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email a telefon.

 1. Veškeré osobní údaje zpracovávám za účelem: uzavírání a plnění smluvního vztahu (poskytování služeb) včetně zasílání informací o seminářích, na které jste se přihlásil(a) zodpovídání dotazů v případě, že mne oslovíte prostřednictvím kontaktního formuláře na mých webových stránkách vedení účetní a daňové agendy v souladu s příslušnou právní úpravou zasílání nabídek mých služeb v rámci přímého marketingu.

 1. Vaše osobní údaje zpracovávám na základě následujících právních důvodů:

  1. zpracování je nezbytné pro uzavírání a plnění smlouvy (poskytování služeb), příp. pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,

  2. zpracování z důvodu vedení účetní a daňové agendy je nezbytné pro plnění právní povinnosti v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

  3. oprávněného zájmu mne jako správce, kdy zpracování osobních údajů je v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení mé oprávněné zájmy spočívají ve zpracování osobních údajů klientů po dobu, která je nezbytná pro účely obhajoby případných právních nároků správce, a zpracování osobních údajů klientů pro účely přímého marketingu.

 1. Vaše osobní údaje jsem jako správce oprávněna dále poskytnout svým IT poradcům a účetním a daňovým poradcům, popř. dalším zpracovatelům osobních údajů, kteří budou osobní údaje zpracovávat pro mne jako správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. čl. 28 odst. 3 Nařízení.

 1. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

 2. Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracovávám, je dána:

  1. přímo příslušným právním předpisem, který ji určil, nebo stanovil kritéria pro její určení

  2. z obsahu smlouvy, která byla uzavřena, tj. osobní údaje jsou zpracovávány vždy po celou dobu trvání smluvního vztahu a s ním souvisejících nároků;

  3. po dobu trvání mého oprávněného zájmu jako správce.

 1. Máte právo ode mne jako správce Vašich osobních údajů požadovat přístup k Vašim osobním údajům, žádat o jejich opravu, máte právo na výmaz v případě, že se jedná o výmaz osobních údajů shromážděných v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, dále máte právo žádat omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (toto právo se nicméně týká pouze těch osobních údajů, které již neslouží pro naplnění právní povinnosti správce a jejich uplatněním nebudou ohrožena práva a povinnosti správce nebo třetích osob). Pro účely realizace Vašich práv mne můžete kontaktovat na doplnit adresu nebo na emailové adrese ingrid2000@volny.cz

 1. Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů dochází k porušení příslušné právní úpravy, má právo obrátit se na mne jako na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraním závadný stav. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Toto sdělení je veřejně dostupné prostřednictvím webové stránky správce a slouží zejména pro informování klientů správce a veřejnosti v souladu s právními předpisy upravujícími podmínky pro zpracování osobních údajů. Toto sdělení je účinné od 25. 5. 2018.